Bensen

Bensen, Bensen

Namn PRTR

Bensen

CAS nr

71-43-2

Molekylformel

C6H6

Bensen är det enklaste aromatiska kolvätet och tillhör gruppen flyktiga organiska ämnen (VOC). Bensen är en färglös vätska med bensinliknande doft. Det är mycket brandfarligt och svårlöslig i vatten.1 

Användning


Bensen används för framställning av andra kemikalier vid tillverkning av plast, nylon, syntetiska fibrer och hartser. Bensen kan också användas vid tillverkningen av gummi, smörjmedel, färgämnen, rengöringsmedel, läkemedel och pesticider.2 Det kan förekomma i produkttyper så som basoljor, bindemedel till lim och färg, lösningsmedel, bilvårdsprodukter, bränslen och drivmedel.3 Bensen förekommer i så kallade komplexa kolväten, blandningar av olika organiska ämnen som framställs genom raffinering av råolja och stenkolstjära. Då ämnet är klassificerad som cancerframkallande måste dess innehåll i dessa kemiska produkter understiga bestämda gränsvärden för att vara konsumenttillgängliga, annars får de endast användas i yrkesmässigt bruk.4


Källor och spridningsvägar


VOC avgår till luft vid ofullständig förbränning och genom avdunstning. Historiskt sett har transportsektorn stått för en betydande del av de nationella utsläppen av VOC som ämnesgrupp, men till följd av effektiva åtgärder (till exempel införandet av katalysatorer) har utsläppen från denna sektor minskat markant. Idag är avdunstning från lösningsmedel inom sektorn produktanvändning istället den dominerande källan.
5, 6

Vägtrafik är en av de viktigaste utsläppskällorna till bensen. Småskalig vedeldning och utsläpp andra förbränningsmotorer (snöskotrar, båtar) utgör också utsläppskällor.7 De stora punktkällorna som bidrar mest till de nationella utsläppen av bensen till luften är i fallande ordning anläggningar inom energisektorn, kemisk industri och produktion och behandling av metaller.8 Vid utsläpp till luft bryts bensen ned inom några dagar. Nedbrytningen i mark och vatten sker långsammare, vilket kan medföra att bensen vid utsläpp kan transporteras via marken och förorena grundvattnet.9

Miljö- och hälsoeffekter


Bensen är giftigt för vattenlevande organismer. Bensen kan orsaka ärftliga genetiska defekter. Upprepad eller långvarig exponering för mycket små mängder kan ge övergående eller bestående skador eller leda till döden. Bensen är cancerogent och en kronisk exponering för bensen kan leda till leukemi.
10 Som VOC kan bensen vara involverad i bildandet av marknära ozon. Marknära ozon kan ge skador på växtlighet och under episoder med höga halter kan människor drabbas av irritation i andningsvägarna.


Internationella överenskommelser och regleringar


Som VOC regleras bensen indirekt av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP) och Klimatkonvention (UNFCCC),samt av EU:s Utsläppstakdirektiv (2001/81/EG) och Industriutsläppsdirektiv (2010/75/EU). Bensen regleras av EU:s Vattendirektiv (2000/60/EG) och Dricksvattendirektiv (98/83/EC). Förekomsten av bensen i produkter regleras bl.a. genom REACH (2006/1907/EU) och EU:s förordning om kosmetiska produkter (2009/1223/EU). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av bensen.

------------------------------------------------------------------------------