Naftalen

Naftalen, Naftalen

Namn PRTR

Naftalen

CAS nr

91-20-3

Molekylformel

C10H8

Naftalen tillhör gruppen polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och består av två förenade bensenringar. Det är ett vitt, fast ämne med aromatisk doft. Naftalen är svårlösligt i vatten.1

Användning


Ämnet har använts i bekämpningsmedel mot insekter, kvalster, andra leddjur och som råttgift. Naftalen används också vid tillverkning av lösningsmedel, bränsletillsatser, motorolja och basoljor samt vid produktion av mjukgörande kemikalier till PVC (polyvinylklorid) plaster.2, 3, 4 Stenkolstjära innehåller höga halter naftalen och andra PAH.5

Källor och spridningsvägar

Naftalen och andra PAH bildas oavsiktligt vid förbränning. Det finns även i fossila bränslen och tillförs miljön vid ofullständig förbränning i till exempel koksugnsverk och motorfordon, samt via cigarettrök och småskalig vedeldning. PAH sprids till miljön även via skogsbränder och vulkanisk aktivitet. Luft utgör en viktig spridningsväg för PAH och naftalen förekommer i gasfas i luften. Utsläpp via avloppsreningsverk utgör en spridningsväg till vattenmiljön.6 Industriell verksamhet så som produktion och behandling av metaller, papper och trä samt energisektorn är viktiga källor till PAH.7 

Användning och spill av produkter innehållande PAH, till exempel eldningsolja eller fossila bränslen, kan leda till dess förekomst i mark och vatten. Förekomst av högaromatiska oljor (HA-oljor) i bildäck bidrar till spridningen av PAH i miljön, dels via däckslitage och dels då återvunna bildäck används för tillverkning av gummigranulat till material i konstgräsplaner.8 
  

Miljö- och hälsoeffekter

Naftalen kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. Det anrikas i naturen och är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Naftalen kan orsaka långsiktiga skador på organ och nervsystem och är skadligt vid förtäring och misstänkt cancerframkallande.9, 10 
  

Internationella överenskommelser och regleringar

Polycykliska aromatiska kolväten regleras av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP). Naftalen regleras av EU:s Vattendirektiv (2000/60/EG). Förekomsten av naftalen i produkter regleras genom EU:s förordning om kosmetiska produkter (2009/1223/EU). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av naftalen.

 

----------------------------------------------------------------

1 https://rib.msb.se/
2 https://rib.msb.se/