PAH-Fluoranten (PAH-FA)

PAH-FA, PAH-Fluoranten

Namn PRTR

Fluoranten

CAS nr

206-44-0

Molekylformel

C16H10

 

Fluoranten tillhör gruppen polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och består av tre förenade bensenringar. Det är ett färglöst till gulaktigt, fast ämne som inte är lösligt i vatten.1

Användning

 

Det finns ingen kommersiell produktion av fluoranten, med undantag för mindre tillverkning för laboratoriearbete.2

Källor och spridningsvägar

 

Fluoranten och andra PAH bildas oavsiktligt vid förbränning. Det finns även i fossila bränslen och tillförs miljön vid ofullständig förbränning i till exempel koksugnsverk och motorfordon, samt via cigarettrök och småskalig vedeldning. PAH sprids även till miljön via skogsbränder och vulkanisk aktivitet. Luft är en viktig spridningsväg och vid utsläpp till luften förekommer fluoranten både bunden till partiklar och i gasfas. Utsläpp via avloppsreningsverk utgör en spridningsväg till vattenmiljön. Vid utsläpp till vatten binder fluoranten till partiklar och sedimenterar.3 Industriell verksamhet så som produktion och behandling av metaller, papper och trä samt energisektorn är viktiga källor till PAH.4

Spill av produkter innehållande PAH, till exempel eldningsolja eller fossila bränslen, kan leda till dess förekomst i mark och vatten. Förekomst av högaromatiska oljor (HA-oljor) i bildäck bidrar till spridningen av PAH i miljön, dels via däckslitage och dels då återvunna bildäck används för tillverkning av gummigranulat till material i konstgräsplaner.5

Miljö- och hälsoeffekter

 

Fluoranten är mycket giftigt för vattenlevande organismer och orsakar långtidseffekter. Ämnet är giftigt vid förtäring och kan orsaka allvarlig ögonirritation.6

Exponering för förbränningsprodukter som sot och tjära, som innehåller PAH i varierande utsträckning, kan medföra en ökad risk för cancer.7


Internationella överenskommelser och regleringar

 

Polycykliska aromatiska kolväten regleras av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP). Förekomsten av PAH i produkter regleras bl.a. genom REACH (2006/1907/EU). Fluoranten regleras av EU:s Vattendirektiv (2000/60/EG). EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av fluoranten. 

 

-------------------------------------------------------------