PAH-Benso(GHI)perylen (PAH-BGP)

PAH-BGP, PAH-Benso(GHI)perylen

Namn PRTR

Benzo(g,h,i)perylene

CAS nr

191-24-2

Molekylformel

C22H12

 

Benso(g,h,i)perylen tillhör gruppen polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och består av fem förenade bensenringar. Det är ett gul-grönt, fast ämne som löses dåligt i vatten.1

Användning


Det finns ingen kommersiell produktion av benso(ghi)perylen, med undantag för mindre tillverkning för laboratoriearbetet.
2

Källor och spridningsvägar

 

Benso(g,h,i)perylen och andra PAH bildas oavsiktligt vid förbränning. Det finns även i fossila bränslen och tillförs miljön vid ofullständig förbränning i till exempel koksugnsverk och motorfordon, samt via cigarettrök och småskalig vedeldning. PAH sprids även till miljön via skogsbränder och vulkanisk aktivitet. Luft är en viktig spridningsväg och vid utsläpp till luften förekommer benso(g,h,i)perylen bunden till partiklar. Utsläpp via avloppsreningsverk utgör en spridningsväg till vattenmiljön. Vid utsläpp till vatten binder benso(g,h,i)perylen till partiklar och sedimenterar.3 Industriell verksamhet så som produktion och behandling av metaller, papper och trä samt energisektorn är viktiga källor till PAH.4

Användning och spill av produkter innehållande PAH, till exempel eldningsolja eller fossila bränslen, kan leda till dess förekomst i mark och vatten. Förekomst av högaromatiska oljor (HA-oljor) i bildäck bidrar till spridningen av PAH i miljön, dels via däckslitage och dels då återvunna bildäck används för tillverkning av gummigranulat till material i konstgräsplaner.5


Miljö- och hälsoeffekter


Benso(g,h,i)perylen är mycket giftigt för vattenlevande organismer och orsakar långtidseffekter.
6 Exponering för förbränningsprodukter som sot och tjära, som innehåller PAH i varierande utsträckning, kan medföra en ökad risk för cancer.7


Internationella överenskommelser och regleringar


Förekomsten av PAH i produkter regleras bland annat genom REACH (2006/1907/EU). Benso(g,h,i)perylen regleras av EU:s Vattendirektiv (2000/60/EG). EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av benso(g,h,i)perylen.

 

-------------------------------------------------------------