Totalt organiskt kol (TOC)

TOC, Kol organiskt, totalt

Namn PRTR:

Totalt organiskt kol (TOC) (som totalt C eller COD/3)

CAS nr:

-

Molekylformel:

-

 

TOC (Total Organic Carbon) är ett direkt mått på löst och partikulärt organiskt material i vatten.1

Användning

TOC är inget ämne utan ett sätt att mäta organiskt material och har därför inga användningsområden.


Källor och spridningsvägar


Organiskt material förekommer naturligt i vatten i form av levande och döda växter och djur, men mänsklig aktivitet bidrar till ökade koncentrationer via till exempel avloppsreningsverk, industrier och avrinning från jordbruk.2 Dessutom leder utsläpp av näringsämnena kväve och fosfor till vatten att tillväxten av alger i vattnet ökar, så kallad övergödning, vilket i sin tur leder till att TOC ökar. De största källorna av näringsämnen är jordbruk, kommunalt och industriellt avlopp, skogsbruk, vägtrafik och sjöfart.3


Miljö- och hälsoeffekterOrganiskt material i vatten bryts ned av de mikroorganismer som finns i vattnet. Vid nedbrytningen förbrukar mikroorganismerna lösligt syre som finns i vattnet. Höga koncentrationer av organiskt material medför att det krävs mycket syre för att bryta ned det, vilket kan orsaka områden med brist på syre. Syrebrist kan leda till att till exempel fiskar dör.
4 Människan kan också påverkas av höga halter av organiskt material i vattnet genom att dricksvatten kan förorenas av mikroorganismer.5

Kraftig tillväxt av giftiga cyanobakterier (så kallad algblomning) kan ske om det finns mycket näringsämnen i vattnet. Dessa alger kan vara direkt giftiga både för vattenlevande djur och för människan.6


Internationella överenskommelser och regleringar


FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av TOC.


--------------------------------------------------------------

 

1http://www.matavatten.se/Mata_Vatten_3.pdf/
2 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/oxygen-consuming-substances-in-rivers/oxygen-consuming-substances-in-rivers-7 
3https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/miljopaverkan/overgodning.html/
4http://www.wwf.se/source.php/1183906/wwf_breathless_coastal_seas_engl.pdf

5http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_sheets/freshwater/biochemical_oxygen_demand.pdf