Bromerade difenyletrar (flamskyddsmedel)

BrDPE, Bromerade difenyletrar (flamskyddsmedel)

Namn PRTR

Bromerade difenyletrar (PBDE)

CAS nr

-

Molekylformel 

 

-

 Polybromerade difenyletrar (PBDE) tillhör gruppen bromerade flamskyddsmedel. Tre kommersiella PBDE mixar har framförallt använts: Penta-, Okta- och Dekabromdifenyleter, där namnet återspeglar antalet bromatomer i de huvudsakliga komponenterna i mixen. Alla PBDE är långlivade och svårnedbrytbara men deras giftighet och bioackumulationsförmåga skiljer sig åt.1

 
Användning

 PBDE används som additivt flamskyddsmedel. Dess användning är numera starkt reglerat inom EU. Exempel på varor som kan innehålla PBDE är plast- och gummimaterial i elektrisk och elektronisk utrustning, byggnadsmaterial, textilier och möbelstoppning. Polybromerade difenyletrar har aldrig tillverkats i Sverige, men har importerats som ren kemikalie, som tillsats i plast och gummiråvara eller som beståndsdel i färdiga varor. I Sverige upphörde användningen av Penta- och DekaBDE inom textilindustrin redan under 1990-talet.2 

Källor och spridningsvägar

 Trots att användning av många bromerade flamskyddsmedel har förbjudits inom EU finns dessa ämnen kvar i samhället dels via import av flamskyddade varor och dels via användning av äldre, flamskyddade varor.3 Läckage av PBDE från produkter och varor kan ske under hela dess livslängd, genom förångning och genom förlust av partiklar. Utsläpp till miljön kan även ske genom läckage från deponier. Långväga transporter via luft är en viktig spridningsväg, och spår av dessa ämnen har påträffats i olika delar i miljön, även långt ifrån tänkbara spridningskällor.4

Miljö- och hälsoeffekter

Miljö- och hälsoriskerna skiljer sig åt mellan de olika BDE grupperna. PentaBDE är klassificerad som miljöfarligt och hälsoskadligt. Det finns risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt, inandning av damm och via intag av livsmedel. Yngre barn och vissa yrkesgrupper är särskilt utsatta. PentaBDE är också klassificerat som mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. OktaBDE är klassificerat som reproduktionsstörande och bedömd som persistent, bioackumulerande och toxiskt. DecaBDE är persistent och har hög potential för bioackumulation och biomagnifikation i näringskedjan.5,6,7

Internationella överenskommelser och regleringar

Penta- och OktaBDE regleras av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP). Penta-, OktaBDE och DecaBDE regleras av Stockholmskonvention. Polybromerade difenyletrar regleras bland annat av EU:s Industriutsläppsdirektiv (2010/75/EU) och Vattendirektiv (2000/60/EG). Även förekomsten av PBDE i produkter regleras bl.a. genom EU:s ROHS-direktiv (2002/95/EG). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av polybromerade difenyletrar.

 
---------------------------------------------------------------------------------------

1 https://www.kemi.se/prio-start/kemikalier-i-praktiken/kemikaliegrupper/bromerade-flamskyddsmedel?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=PBDE&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a007c9c4c-b88f-48f7-bbdc-5e78eb262090&_t_ip=195.67.7.30&_t_hit.id=KemI_Web_Models_Pages_Prio_PrioArticlePage/_cf77da01-d6ea-4d28-835d-75c6a632dc9b_sv&_t_hit.pos=2 
2
https://www.kemi.se/global/rapporter/2003/rapport-4-03.pdf
3 https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/miljogifter/bromerade-flamskyddsmedel?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg==&_t_q=bromerade+flamskyddsmedel&_t_tags=language:sv,siteid:67f9c486-281d-4765-ba72-ba3914739e3b&_t_ip=192.121.89.1&_t_hit.id=Livs_Common_Model_PageTypes_ArticlePage/_ee1ea614-3304-4f22-8230-937a58e4c7fd_sv&_t_hit.pos=1
4 https://www.kemi.se/global/rapporter/2003/rapport-4-03.pdf
5 http://ki.se/imm/polybromerade-difenyletrar-pbde
6 https://www.kemi.se/prio-start/kemikalier-i-praktiken/kemikaliegrupper/bromerade-flamskyddsmedel?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=PBDE&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a007c9c4c-b88f-48f7-bbdc-5e78eb262090&_t_ip=195.67.7.30&_t_hit.id=KemI_Web_Models_Pages_Prio_PrioArticlePage/_cf77da01-d6ea-4d28-835d-75c6a632dc9b_sv&_t_hit.pos=2
7
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/AllPOPs/tabid/2509/Default.aspx