Vinylklorid (VCM)

VCM, Vinylklorid

Namn PRTR

Vinylklorid

CAS nr

75-01-4

Molekylformel

C2H3Cl

Vinylklorid hör till ämnesgruppen flyktiga organiska föreningar (VOC). Vinylklorid är en färglös gas med en karakteristisk sötaktig lukt. Den är klassad som mycket brandfarlig.1, 2


Användning

Vinylklorid används främst som råvara vid tillverkning av polyvinylklorid (PVC). PVC används för att  tillverka en mängd olika plastprodukter, t.ex. rör, tråd och kabelbeläggningar och förpackningsmaterial.3, 4, 5 Ytterligare användningsområde för vinylklorid är som bindemedel i färg och lim.6

Källor och spridningsvägar

Vinylklorid förekommer inte naturligt i miljön utan sprids till miljön vid produktion, användning i kemisk industri, vid produktion av PVC samt i avfallsströmmar.7, 8 Av de stora punktkällorna i Europa står kemiindustrin för de största utsläppen av vinylklorid.9 Den primära spridningsvägen är via luft, men även via vatten. I atmosfären förekommer vinylklorid endast i gasfas där det bryts ner genom fotokemiska reaktioner. I mark och vatten bedöms mobiliteten av ämnet vara hög och det kan läcka till grundvattnet.10

Miljö- och hälsoeffekter

Som VOC, kan vinylklorid vara involverad i bildandet av marknära ozon. Marknära ozon kan ge skador på växtlighet och under episoder med höga halter kan människor drabbas av irritation i andningsvägarna.

Vinylklorid är klassat som akut giftigt, cancerframkallande, hormonstörande med långtidseffekter för människan.11, 12

Internationella överenskommelser och regleringar

Vinylklorid regleras av EU:s Dricksvattendirektiv (98/83/EU). Även förekomsten av vinylklorid i produkter regleras bl.a. genom och EU:s förordning om kosmetiska produkter (2009/1223/EU) och REACH (2006/1907/EU). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av vinylklorid.

Som VOC regleras vinylklorid indirekt av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP) och Klimatkonvention (UNFCCC), samt av EU:s Utsläppstakdirektiv (2001/81/EG) och Industriutsläppsdirektiv (2010/75/EU).

 

----------------------------------------------

1 https://rib.msb.se/portal/template/pages/kemi/Substance.aspx?id=490&q=vinylklorid&p=1
2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound
3 https://www.atsdr.cdc.gov/substances/toxsubstance.asp?toxid=51
4 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound
5 https://rib.msb.se/portal/template/pages/kemi/Substance.aspx?id=490&q=vinylklorid&p=1
6 https://rib.msb.se/portal/template/pages/kemi/Substance.aspx?id=490&q=vinylklorid&p=1
7 http://www.eurochlor.org/media/49251/8-11-4-4_marine_ra_vc.pdf
8 https://toxnet.nlm.nih.gov
9 http://prtr.ec.europa.eu
10 https://toxnet.nlm.nih.gov
11 https://rib.msb.se/portal/template/pages/kemi/Substance.aspx?id=490&q=vinylklorid&p=1
12 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound