Tetrakloretylen (PER)

PER, Tetrakloreten (TECEE, Perkloretylen, C2Cl4)

Namn PRTR

Tetrakloretylen (PER)

CAS nr

127-18-4

Molekylformel

C2Cl4

Tetrakloretylen hör till ämnesgruppen flyktiga organiska föreningar (VOC). Tetrakloretylen är en färglös, icke brandfarlig lättflyktig vätska med en sötaktig lukt.1, 2


Användning

Tetrakloretylen är ett lösningsmedel som huvudskaligen används för textiltvätt vid kemtvättar och för avfettning inom metallindustrin.3, 4 I Sverige är det förbjudet att sälja och överlåta tetrakloretylen till konsumenter för enskilt bruk.5 Det är dock tillåtet att använda tetrakloretylen yrkesmässigt.6

Källor och spridningsvägar

Tetrakloretylen framställs industriellt och tillförs miljön genom mänsklig aktivitet, t.ex. kemtvättar, metallindustri eller via läckage från avfallsanläggningar.7 Det släpps ut till luft, vatten och mark på platser där det produceras eller används.8 Tetrakloreten är svårnedbrytbart,9 vilket innebär att det kan transporteras över långa avstånd om det släpps ut till luft. I vatten avdunstar tetrakloreten snabbt till luft, även om viss andel kan stanna kvar i vattnet. Om tetrakloretylen släpps ut till mark avdunstar det till luft och läcker till grundvattnet.10

Miljö- och hälsoeffekter

Som VOC, kan tetrakloretylen vara involverad i bildandet av marknära ozon. Marknära ozon kan ge skador på växtlighet och under episoder med höga halter kan människor drabbas av irritation i andningsvägarna.

Tetrakloretylen är giftigt för vattenlevande organismer och resulterar i långtidseffekter. 11, 12 Hos människan kan det orsaka allvarlig ögon- och hudirritation, samt allergisk hudreaktion och dåsighet eller yrsel. Det misstänks även orsaka cancer.13, 14

Internationella överenskommelser och regleringar

Tetrakloretylen regleras av EU:s Vattendirektiv (2000/60/EU), Grundvattendirektiv (2006/118/EU) och Dricksvattendirektiv (98/83/EU). Även förekomsten av tetrakloretylen i produkter regleras bl.a. genom och EU:s förordning om kosmetiska produkter (2009/1223/EU). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av tetrakloretylen.

Som VOC regleras tetrakloretylen indirekt av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP) och Klimatkonvention (UNFCCC), samt av EU:s Utsläppstakdirektiv (2001/81/EG) och Industriutsläppsdirektiv (2010/75/EU).

 

------------------------------------------

1 https://rib.msb.se/Portal/template/pages/Kemi/Substance.aspx?id=2680&q=tetrachloroethylene&p=1
2 https://www.atsdr.cdc.gov/phs/phs.asp?id=263&tid=48
3 https://rib.msb.se/Portal/template/pages/Kemi/Substance.aspx?id=2680&q=tetrachloroethylene&p=1
4 http://www.eurochlor.org/facts-figures-glossary/chlorine-glossary.aspx
5 http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1998944-om-forbud-mm-i-vissa-fall_sfs-1998-944#Klorerade%20l%C3%B6sningsmedel
6 https://www.kemi.se/global/pm/2005/pm-3-05.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=Tetrakloretylen&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a007c9c4c-b88f-48f7-bbdc-5e78eb262090&_t_ip=195.67.7.30&_t_hit.id=KemI_Web_Models_Media_SiteMediaData/_8aa23d33-fe5f-48a0-8389-438a262837b4&_t_hit.pos=3
7 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6627-7.pdf?pid=13981
8 https://www.atsdr.cdc.gov/phs/phs.asp?id=263&tid=48
9 https://rib.msb.se/Portal/template/pages/Kemi/Substance.aspx?id=2680&q=tetrachloroethylene&p=1
10 https://www.atsdr.cdc.gov/phs/phs.asp?id=263&tid=48
11 https://rib.msb.se/Portal/template/pages/Kemi/Substance.aspx?id=2680&q=tetrachloroethylene&p=1
12 https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.004.388
13 https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.004.388
14 http://gestis.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates&fn=default.htm&vid=gestiseng:sdbeng