Hexabrombifenyl

Hexabrombifenyl, Hexabrombifenyl

Namn PRTR

Hexabrombifenyl

CAS nr

36355-1-8

Molekylformel

C12H4Br6

Hexabrombifenyl är en långlivad organisk förorening som tillhör gruppen polybromerade bifenyler.1 Hexabrombifenyl är ett vitt, kritigt fast ämne.2, 3


Användning

Hexabrombifenyl är en industrikemikalie som huvudsakligen användes under 1970-talet som flamskyddsmedel i plaster och kablar. I de flesta länder varken produceras eller används hexabrombifenyl idag.4 Det är förbjudet att producera och använda hexabrombifenyl i Sverige.5

Källor och spridningsvägar

Hexabrombifenyl förekommer inte naturligt utan tillförs vår miljö genom mänsklig aktivitet, t.ex. via avfallsströmmar.6 Hexabrombifenyl anses vara mycket svårnedbrytbart i miljön vilket innebär att det fortfarande finns kvar i samhället trots att det omfattas av förbud. Det finns tecken på låg eller ingen nedbrytning i vatten, jord och sediment. I atmosfären bedöms hexabrombifenyl främst förekomma bundet till partiklar och det tillförs ekosystemet genom torr- och våtdeposition. Ämnets förekomst i det arktiska djurlivet tyder på att det transporteras långväga i atmosfären.7

Miljö- och hälsoeffekter

Hexabrombifenyl kan bioackumuleras i organismer och anrikas genom näringskedjan.8 Det kan orsaka akuta och kroniska effekter samt cancer hos djur. Hos människan kan det störa hormonsystemet och orsaka cancer.9, 10 Hexabrombifenyl är skadligt för människan vid förtäring, inandning och i kontakt med huden.11

Internationella överenskommelser och regleringar

Hexabrombifenyl regleras av FN:s Stockholmskonvention och Luftvårdskonvention (CLRTAP). FN:s Rotterdamkonvention reglerar internationell handel med hexabrombifenyl. EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av hexabrombifenyl.----------------------------------------------------- 

1 http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/TheNewPOPs/tabid/2511/Default.aspx
2 http://gestis.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates&fn=default.htm&vid=gestiseng:sdbeng
3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound
4 http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/TheNewPOPs/tabid/2511/Default.aspx
5 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-miljogifter/Flamskyddsmedel/
6 https://toxnet.nlm.nih.gov/
7 http://chm.pops.int/Default.aspx?tabid=2301
8 https://toxnet.nlm.nih.gov/
9 http://chm.pops.int/Default.aspx?tabid=2301
10 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44525/1/9789241501101_eng.pdf?ua=1
11 https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/notification-details/69481/787895