Triklorbensener (TCB)

TCB, Triklorbensener, summa isomerer

Namn PRTR

Triklorbensener (TCB) (alla isomerer)

CAS nr

12002-48-1

Molekylformel

C6H3Cl3

Triklorbensener hör till ämnesgruppen flyktiga organiska föreningar (VOC). Triklorbensener förekommer som flera olika isomerer det vill säga att de har samma molekylvikt och molekylformel, men skiljer sig åt strukturellt beroende av var kloratomerna är bundna till bensenringen. 1,2,3-triklorbensen och 1,3,5-triklorbensen uppträder som ett ofärgat fast ämne, medan 1,2,4-triklorbensen är en färglös vätska.1


Användning

Triklorbensener används i första hand som lösningsmedel och mellanprodukt för att framställa andra föreningar. Som lösningsmedel används det för att lösa speciella material som t.ex. oljor, vaxer, hartser och gummi. Det används även vid tillverkning av färgämnen och textilier och tidigare har det använts som bekämpningsmedel för termiter.2, 3

Källor och spridningsvägar

Triklorbensener förekommer inte naturligt i miljön utan det tillförs miljön i samband med produktion och användning av ämnet.4 Av de stora punktkällorna i Europa är det kemiindustrin och avfallsanshantering och avloppsvattenrening som släpper ut mest triklorbensener.5 De viktigaste spridningsvägarna är via luft och vatten.6

Miljö- och hälsoeffekter

Som VOC, kan tetrakloretylen vara involverad i bildandet av marknära ozon. Marknära ozon kan ge skador på växtlighet och under episoder med höga halter kan människor drabbas av irritation i andningsvägarna.

Triklorbensener är mycket giftigt för vattenlevande organismer och resulterar i långtidseffekter. För människan är det farligt vid förtäring och det kan orsaka i allvarlig ögon- och hudirritation.7

Internationella överenskommelser och regleringar

Triklorbensener regleras av EU:s Vattendirektiv (2000/60/EU). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av triklorbensener.

Som VOC regleras triklorbensener indirekt av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP) och Klimatkonvention (UNFCCC), samt av EU:s Utsläppstakdirektiv (2001/81/EG) och Industriutsläppsdirektiv (2010/75/EU).

 

--------------------------------------------