Hexaklorbutadien (HCBD)

HCBD, Hexaklorbutadien (Hexaklor-1,3-butadien)

Namn PRTR

Hexaklorbutadien (HCBD)

CAS nr

87-68-3

Molekylformel

C4Cl6

Hexaklorbutadien (HCBD) är en färglös, nästan luktfri vätska vars främsta användningsområde är som industrikemikalie.1


Användning

Hexaklorbutadien har använts inom olika industriella tillämpningar, till exempel som lösningsmedel i kemikalieprodukter för textilier, vid klorproduktion, som mellanprodukt vid gummiproduktion, som hydraulvätska och vid tillverkning av smörjmedel. Hexaklorbutadien har också använts som bekämpningsmedel vid odlingar.2, 3

Källor och spridningsvägar

Hexaklorbutadien förekommer inte naturligt i miljön. Historiskt har hexaklorbutadien tillverkats för kommersiellt bruk i bland annat Tyskland, men denna tillverkning har upphört. HCBD bildas även oavsiktligt vid produktion av andra klorerade lösningsmedel så som tri- och tetraklormetan.4 Luft utgör en viktig spridningsväg. Vid utsläpp direkt till vatten bedöms HCBD avdunsta till luft.5

Miljö- och hälsoeffekter

Hexaklorbutadien är ett ämne med långlivade och bioackumulerande egenskaper. Ämnet är akut toxiskt och skadligt för vattenlevande organismer. 6

Hälsoeffekterna består av förgiftningsrisk vid inandning av ångor och vid hudkontakt med ämnet. 7

Internationella överenskommelser och regleringar

Hexaklorbutadien regleras bland annat av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP) och EU:s Vattendirektiv (2000/60/EG). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av hexaklorbutadien.