Dikloretan (DCE)

DCE, 1,2-dikloretan (C2H4Cl2)

Namn PRTR

1,2-dikloretan (DCE)

CAS nr

107-06-2

Molekylformel

C2H4Cl2

 1,2-dikloretan är ett klorerat lösningsmedel och hör till ämnesgruppen flyktiga organiska föreningar (VOC). 1,2-dikloretan kallas också etylendiklorid och är en klar, lättflyktig vätska med sötaktig lukt som är mycket brandfarlig.1


Användning

Den allra största delen av 1,2-dikloretan som produceras används till framställning av vinylklorid som i sin tur används för att tillverka olika plaster och vinylprodukter. Vinylplaster används i många olika sammanhang och bland annat i konstruktionsmaterial, förpackningar, möbler och husgeråd. 1,2-dikloretan används också som lösningsmedel och tidigare även som tillsats i blyad bensin.2

Källor och spridningsvägar

1,2-dikloretan förekommer inte naturligt i miljön, men sprids till miljön vid produktion och användning i kemisk industri samt i avfallsströmmar.3,4,5 Spridning av ämnet sker främst genom diffusa utsläpp till luft. I luft bryts ämnet ned fotokemiskt efter några månader men kan dessförinnan transporteras långa sträckor i luften. Vid utsläpp till vatten och mark avdunstar 1,2-dikloretan till stor del snabbt till luften. I vatten bryts ämnet ned långsamt men eftersom det mesta avdunstar till luften tas endast mycket små mängder upp av växter och djur. Vid stora utsläpp till mark, t.ex. vid en olycka, kan en större mängd 1,2-dikloretan ta sig ned till grundvattnet och kontaminera dricksvattnet.6


Miljö- och hälsoeffekter

1,2-Dikloretan är klassificerat som ett utfasningsämne.7 Som VOC, kan 1,2-dikloretan vara involverad i bildandet av marknära ozon. Marknära ozon kan ge skador på växtlighet och under episoder med höga halter kan människor drabbas av irritation i andningsvägarna. Man har inte sett att ämnet utgör en risk för akvatiska organismer.8

Ämnet är giftigt och vid inandning eller förtäring av stora mängder 1,2-dikloretan påverkas nervsystemet, lever, njurar och lungor. Vid kraftig hudexponering av vätska eller gas finns risk för köldskada och vid upphettning kan giftiga och frätande gaser bildas. 1,2-dikloretan är cancerframkallande. 9  

Människor kan utsättas för 1,2-dikloretan genom inandning eller förtäring av kontaminerat vatten. Lägre koncentrationer av 1,2-dikloretan kan finnas i luften i närheten av industrier där ämnet produceras eller används, eller i gamla hushållsprodukter som innehåller ämnet. Låga koncentrationer orsakar troligen inte någon skada på människan.10

Internationella överenskommelser och regleringar

1,2-dikloretan regleras av EU:s Dricksvattensdirektiv (98/83/EC) och Vattendirektiv (2000/60/EC). Även förekomsten av 1,2-dikloretan i produkter regleras bl.a. genom och EU:s förordning om kosmetiska produkter (2009/1223/EU) och REACH (2006/1907/EU). FN:s Rotterdamkonvention reglerar internationell handel med 1,2-dikloretan. FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av 1,2-dikloretan.

Som VOC regleras 1,2-dikloretan indirekt av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP) och Klimatkonvention (UNFCCC), samt av EU:s Utsläppstakdirektiv (2001/81/EG) och Industriutsläppsdirektiv (2010/75/EU).

_____________________________