Halogenerade organiska föreningar (AOX)

AOX, Adsorberbara organiskt bundna halogener

Namn PRTR

Halogenerade organiska föreningar (som AOX)

CAS nr

-

Molekylformel

-

 Halogenerade organiska föreningar är ämnen som innehåller kol och väte, men där en eller flera av väteatomerna har ersatts med någon halogen - klor, brom, fluor eller jod.1 AOX är en förkortning av ”absorberbar organisk halogen” och är ett mått på den samlade förekomsten av alla organiskt bundna halogener i ett prov. Det är en blandning av många hundra ämnen med olika stabilitet och nedbrytbarhet.2

Användning

AOX används som ett mått på förekomst av organiskt bundna halogener i ett prov.

Källor och spridningsvägar

De viktigaste källorna till AOX i miljön är användning av klorin inom pappers- och massaindustrin. Andra branscher som till exempel kemiindustrin samt avfallshantering och avloppsvattenrening kan vara källor av AOX till vatten. Mindre mängder AOX kan också bildas under rutinmässig klorering (desinfektion) av dricksvatten och simbassänger.3

Miljö- och hälsoeffekter

Miljö- och hälsoeffekterna av AOX beror på vilka föreningar som avses. Många halogenerade organiska föreningar är svårnedbrytbara och miljöfarliga, vissa är giftiga för vattenlevande organismer, även vid låga koncentrationer. Dessa ämnen kan också vara långlivade och tenderar att bioackumuleras i miljön.4/span>

Internationella överenskommelser och regleringar

FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av AOX.