Klorparaffiner

Klorparaffin C10-13, Klorparaffiner, C10-13

Namn PRTR

Klorerade alkaner C10-C13

CAS nr

85535-84-8

Molekylformel

CxH(2x-y+2)Cly, där x = 10-13 och y = 1-13

Klorerade alkaner, eller så kallade klorparaffiner är klorerade raka kolvätekedjor som indelas i kort-, mellan- och långkedjiga beroende på kolkedjans längd. Kortkedjiga har 10 till 13 kolatomer (C10-C13), mellankedjiga 14 till17 kolatomer och långkedjiga har fler än 17 kolatomer.1 Kortkedjiga paraffiner är vanligtvis gulaktiga, oljiga vätskor med svag lukt. Det är också de klorparaffiner som är mest skadliga för miljön.2, 3


Användning

Klorerade alkaner framställs inte i Sverige. Användningen av kortkedjiga klorparaffiner har begränsats på grund av deras negativa effekter på miljön.4 Klorparaffiner har används bland annat i kyl - och smörjmedel i metallbearbetande industri och som tillsatsmedel i fogmassor, färg, plast och gummi. Dess funktion har varit som mjukgörare och flamskyddsmedel.5, 6, 7 Användningen av kortkedjiga klorparaffiner i Sverige har minskat med cirka 95 procent sedan 1998.8 Trots att användningen är begränsad återfinns klorparaffiner fortfarande i olika slags importerade konsumenttillgängliga varor.9

Källor och spridningsvägar

Klorerade alkaner förekommer inte naturligt i miljön. Globalt sker spridningen mest via utsläpp från tillverkning och användning av vätskor och oljor för metallproduktion.10 Klorparaffiner sprids också via vatten och kan transporteras långväga via luft. Kortkedjiga klorparaffiner har påvisas i olika miljömatriser t.ex. sediment, biota och reningsverksslam, både i urbana områden och längre bort från potentiella utsläppskällor. Klorparaffiner har detekterats i bröstmjölk.11 Diffus spridning via användning av varor innehållande klorparaffiner utgör också en viktig spridningsväg.

Miljö- och hälsoeffekter

Klorparaffiner är stabila, svårnedbrytbara föreningar som kan bioackumuleras i miljön. Kortkedjiga klorparaffiner är långlivade, bioackumulerande i miljön och mycket giftiga för vattenlevande organismer.12 Kortkedjiga klorparaffiner är klassade som möjligen cancerframkallande för människan.13

Internationella överenskommelser och regleringar

Kortkedjiga klorparaffiner regleras bland annat av FN:s Stockholmskonvention, Luftvårdskonvention (CLRTAP) och EU:s Vattendirektiv (2000/60/EG). Även förekomsten av kortkedjiga klorparaffiner i produkter regleras bl.a. genom och EU:s förordning om kosmetiska produkter (2009/1223/EU), POP:s-förordning (850/2004/EG) och REACH (2006/1907/EU). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av kortkedjiga klorparaffiner.---------------------------------------------------

1 https://www.kemi.se/prio-start/kemikalier-i-praktiken/kemikaliegrupper/klorparaffiner
2 http://prtr.ec.europa.eu
3 http://www3.kemi.se/sv/Innehall/Statistik/Kortstatistik/Kortstatistik-over-amnen-och-amnesgrupper/Klorparaffiner/
4 http://chm.pops.int/Implementation/Alternatives/AlternativestoPOPs/ChemicalslistedinAnnexA/Shortchainchlorinatedparaffins(SCCPs)/tabid/5986/Default.aspx
5 http://webapps.kemi.se/flodesanalyser/FlodesanalyserSchema.aspx?SchemaID=1464
6 https://www.kemi.se/prio-start/kemikalier-i-praktiken/kemikaliegrupper/klorparaffiner
7 https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=93497 
8 http://www3.kemi.se/sv/Innehall/Statistik/Kortstatistik/Kortstatistik-over-amnen-och-amnesgrupper/Klorparaffiner/
9 https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2016/tillsyn-5-16-tillsyn-av-plastvaror-2015.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=SCCP&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a007c9c4c-b88f-48f7-bbdc-5e78eb262090&_t_ip=195.67.7.30&_t_hit.id=KemI_Web_Models_Media_DocumentFile/_73e632bd-fbd6-4369-9e6e-cde3bb4da84e&_t_hit.pos=1
10 http://prtr.ec.europa.eu
11 http://www3.kemi.se/sv/Innehall/Statistik/Kortstatistik/Kortstatistik-over-amnen-och-amnesgrupper/Klorparaffiner/
12 https://www.kemi.se/prio-start/sok-i-prio
13 https://echa.europa.eu/sv/substance-information/-/substanceinfo/100.079.496