Trikloretylen (TRI)

TRI, Trikloreten (C2HCl3)

Namn PRTR

Trikloretylen

CAS nr

79-01-6

Molekylformel

C2HCl3

Trikloretylen hör till ämnesgruppen flyktiga organiska föreningar (VOC) och är en färglös, lättflyktig vätska med söt, aromatisk lukt.1


Användning

Trikloretylen används framför allt för tillverkning av andra kemikalier till exempel 1,1,1,2-Tetrafluoroethane (HFC-134a) och som lösningsmedel för att ta bort fett från metall. Ämnet har tidigare också använts för extraktion för fetter, i textilindustrin, för kemtvätt och för andra ändamål.2, 3 I Sverige har ämnet tidigare omfattats av ett nationellt förbud och sedan 2016 måste dispens sökas via EU. Ämnet får användas yrkesmässigt vid forskning och utveckling samt för analysarbete.4

Källor och spridningsvägar

De stora punktkällorna av trikloretylen i Europa är från kemisk industri, vid deponering, vid ytbehandling och vid produktion av papper och trävaror.5 Ämnet bryts snabbt ned i luft. I vatten bryts ämnet ned långsamt och det mesta försvinner genom avdunstning till luft. Det kan nå grundvattnet från kontaminerat ytvatten och stannar då där under en längre tid. Trikloretylen kan också ta sig ned till grundvattnet genom mark. Det bryts ned långsamt i marken och försvinner även härifrån framför allt genom avdunstning till luft.6

Miljö- och hälsoeffekter

Trikloretylen är inte akut giftigt för människan. Det anrikas i naturen och är giftigt för akvatiska system.7 Som VOC, kan trikloretylen vara involverad i bildandet av marknära ozon. Marknära ozon kan ge skador på växtlighet och under episoder med höga halter kan människor drabbas av irritation i andningsvägarna.

Vid inandning av ångor och vid hudkontakt finns förgiftningsrisk. Vid upphettning kan giftiga och frätande gaser bildas.8 Exponering för stora mängder trikloretylen kan påverka nervsystem, hjärta, lever och njurar, och man kan även försättas i koma eller avlida. Mindre mängder kan leda till huvudvärk, yrsel och trötthet. Trikloretylen är hormonstörande och cancerframkallande.9

Internationella överenskommelser och regleringar

Trikloretylen regleras av EU:s Vattendirektiv (2000/60/EU), Grundvattendirektiv (2006/118/EU) och Dricksvattendirektiv (98/83/EU). Även förekomsten av trikloretylen i produkter regleras bl.a. genom och EU:s förordning om kosmetiska produkter (2009/1223/EU och REACH (2006/1907/EU). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av trikloretylen.

Som VOC regleras trikloretylen indirekt av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP) och Klimatkonvention (UNFCCC), samt av EU:s Utsläppstakdirektiv (2001/81/EG) och Industriutsläppsdirektiv---------------------------------------------------

1 https://rib.msb.se/Portal/template/pages/Kemi/Substance.aspx?id=2674&q=79-01-6&p=1
2 https://www.atsdr.cdc.gov/sites/toxzine/trichloroethylene_toxzine.html
3 http://www.chlorinated-solvents.eu/index.php/about-chlorinated-solvents/trichloroethylene-tri
4 https://www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler/regler-som-endast-galler-i-sverige/nationella-begransningar-och-forbud/svenska-regler-om-klorerade-losningsmedel?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=trikloretylen&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a007c9c4c-b88f-48f7-bbdc-5e78eb262090&_t_ip=195.67.7.30&_t_hit.id=KemI_Web_Models_Pages_ArticlePage/_d6c922f0-3995-4f45-920e-57377b4e74fa_sv&_t_hit.pos=2
5 http://prtr.ec.europa.eu
6 https://www.atsdr.cdc.gov/sites/toxzine/trichloroethylene_toxzine.html
7 https://rib.msb.se/Portal/template/pages/Kemi/Substance.aspx?id=2674&q=79-01-6&p=1
8 https://rib.msb.se/Portal/template/pages/Kemi/Substance.aspx?id=2674&q=79-01-6&p=1
9 https://www.atsdr.cdc.gov/sites/toxzine/trichloroethylene_toxzine.html