Kloroform (CHCl3)

Kloroform, Kloroform (Triklormetan, CHCl3)

Namn PRTR

Triklormetan

 

CAS nr

67-66-3

Molekylformel

CHCl3

Triklormetan kallas även kloroform, formyltriklorid eller metantriklorid. Kloroform är dock den vanligaste benämningen. Triklormetan är ett klorerat organiskt ämne och hör till ämnesgruppen flyktiga organiska föreningar (VOC). Det är en färglös, lättflyktig vätska med sötaktig lukt. Ämnet är inte brännbart och svårlösligt i vatten.1


Användning

Tidigare användes triklormetan som narkosmedel vid operationer. I industrin används det till framställning av andra kemikalier och som lösningsmedel och det används också i laboratorieverksamhet.2, 3 Det är förbjudet att sälja triklormetan till allmänheten i koncentrationer på 0,1 massprocent eller högre och att använda ämnet i hantering som medför exponering.4

Källor och spridningsvägar

Triklormetan bildas i havsvatten, i marken och vid vulkanisk och geologisk aktivitet. Cirka 90 procent av all triklormetan som tillförs naturen är av naturligt ursprung. Den största mänskliga källan orsakas av användning av starka oxidationsmedel som kan resultera i att triklormetan bildas.5

Andra utsläpp av triklormetan till miljön kan ske från industri som tillverkar eller använder ämnet. Av de stora punktkällorna i Europa står kemiindustrin och pappers- och massaindustrin för de största utläppen av triklormetan.6

Eftersom triklormetan är lättflyktigt avdunstar det snabbt till luften. I luften bryts det ned långsamt. Vid nedbrytning bildas giftiga och frätande ämnen. I marken kan triklormetan transporteras till grundvattnet.7

Miljö- och hälsoeffekter

Om stora mängder triklormetan släpps ut till miljön, t.ex. vid en olycka, kan det skada miljön. Som VOC, kan triklormetan vara involverad i bildandet av marknära ozon. Marknära ozon kan ge skador på växtlighet och under episoder med höga halter kan människor drabbas av irritation i andningsvägarna. Eftersom triklormetan bryts ned långsamt i luften kan det transporteras långa sträckor.8 Triklormetan är giftigt för akvatiska system, är hormonstörande och anrikas i naturen.9 Det är även en växthusgas som bidrar till att förstärka växthuseffekten.10, 11Den förstärkta växthuseffekten leder till att jordens medeltemperatur ökar, vilket bland annat medför att klimatet förändras och att havsnivåerna höjs.12, 13

Exponering av höga koncentrationer av ämnet under en kortare tid kan orsaka yrsel, trötthet och huvudvärk. Exponering för höga koncentrationer under en längre tid kan medföra skada på lever, njurar och nervsystemet. Hudkontakt med en stor mängd av ämnet kan orsaka sår. Triklormetan är troligen cancerframkallande.14

Internationella överenskommelser och regleringar

Triklormetan regleras av EU:s Dricksvattendirektiv (98/83/EC) och Vattendirektiv (2000/60/EC). Även förekomsten av triklormetan i produkter regleras bl.a. genom och EU:s förordning om kosmetiska produkter (2009/1223/EU) och REACH (2006/1907/EU). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av triklormetan.

Som VOC regleras triklormetan indirekt av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP) och Klimatkonvention (UNFCCC), samt av EU:s Utsläppstakdirektiv (2001--------------------------------------------------

1 https://rib.msb.se/Portal/Template/Pages/Kemi/Substance.aspx?id=2669&q=Kloroform&p=1 
2 https://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tfacts6.pdf
3 http://www.chlorinated-solvents.eu/index.php/about-chlorinated-solvents/others-solvents
4 https://www.kemi.se/global/lagar-och-regler/kifs/kifs-20082/k08_2_grund.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=tetrakloretan&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a007c9c4c-b88f-48f7-bbdc-5e78eb262090&_t_ip=195.67.7.30&_t_hit.id=KemI_Web_Models_Media_SiteMediaData/_c73fca9d-0091-41f1-a10b-29828c40a5fc&_t_hit.pos=1
5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12586161
6 http://prtr.ec.europa.eu
7 https://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tfacts6.pdf
8 https://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tfacts6.pdf
9 https://rib.msb.se/Portal/Template/Pages/Kemi/Substance.aspx?id=2669&q=Kloroform&p=1
10 http://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf
11 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Darfor-blir-det-varmare/Andra-vaxthusgaser/
12 http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf
13 http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/vaxthuseffekten-1.3844
14 https://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tfacts6.pdf