Tetraklormetan (TCM)

TCM, Tetraklormetan

Namn PRTR

Tetraklormetan (TCM)

 

CAS nr

56-23-5

Molekylformel

CCl4

Tetraklormetan kallas även koltetraklorid. Den hör till ämnesgruppen flyktiga organiska föreningar (VOC) och är en färglös, lättflyktig vätska som har en sötaktig lukt. Den är inte brännbar.1


Användning

Tetraklormetan är ett effektivt lösningsmedel för kemisk industri och kan användas för att rengöra maskineri och elektrisk utrustning. Det kan också användas vid framställning av kemiska produkter.2 I Sverige är det förbjudet att sälja tetraklormetan till allmänheten i koncentrationer på 0,1 massprocent eller högre och att använda ämnet i hantering som medför exponering.3

Källor och spridningsvägar

Tetraklormetan kan spridas till miljön vid användning inom industrin och via dess avfallsströmmar. Av de stora punktutsläppen i Europa står kemiindustrin för de största utsläppen.4 Ämnet avdunstar lätt till luften och i luften bryts det ned långsamt.5

Miljö- och hälsoeffekter

Tetraklormetan klassas inte som akut giftig men har hög kronisk giftighet. Ämnet är svårnedbrytbart och anrikas i naturen. Det är hormonstörande och kan orsaka långsiktiga skador på organ och nervsystem.6, 7 Som VOC kan tetraklormetan vara involverad i bildandet av marknära ozon. Marknära ozon kan ge skador på växtlighet och under episoder med höga halter kan människor drabbas av irritation i andningsvägarna. Ämnet är dessutom skadligt för ozonlagret och för akvatiska organismer samt är även en växthusgas som bidrar till att förstärka växthuseffekten.8, 9 Den förstärkta växthuseffekten leder till att jordens medeltemperatur ökar, vilket bland annat medför att klimatet förändras och att havsnivåerna höjs.10, 11

Vid inandning, förtäring och kraftig hudexponering finns risk för förgiftning. Hjärtat kan påverkas vid kraftig exponering. Vid exponering för vätska eller utströmmande gas finns även risk för köldskada.12

Internationella överenskommelser och regleringar

Tetraklormetan regleras av FN:s Montrealprotokoll och EU:s Vattendirektiv. Även förekomsten av tetraklormetan i produkter regleras bl.a. genom och EU:s förordning om kosmetiska produkter (2009/1223/EU). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av tetraklormetan.

Som VOC regleras tetraklormetan indirekt av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP) och Klimatkonvention (UNFCCC), samt av EU:s Utsläppstakdirektiv (2001/81/EG) och Industriutsläppsdirektiv (2010/75/EU).

 

------------------------------------------------------

1 https://rib.msb.se/Portal/template/pages/Kemi/Substance.aspx?id=2668&q=56-23-5&p=1
2 https://toxnet.nlm.nih.gov
3 https://www.kemi.se/global/lagar-och-regler/kifs/kifs-20082/k08_2_grund.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=tetrakloretan&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a007c9c4c-b88f-48f7-bbdc-5e78eb262090&_t_ip=195.67.7.30&_t_hit.id=KemI_Web_Models_Media_SiteMediaData/_c73fca9d-0091-41f1-a10b-29828c40a5fc&_t_hit.pos=1
4 http://prtr.ec.europa.eu/#/pollutantreleases
5 https://toxnet.nlm.nih.gov
6 https://rib.msb.se/Portal/template/pages/Kemi/Substance.aspx?id=2668&q=56-23-5&p=1
7 https://www.kemi.se/prio-start/sok-i-prio
8 http://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf
9 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Darfor-blir-det-varmare/Andra-vaxthusgaser/
10 http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf
11 http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/vaxthuseffekten-1.3844
12 https://rib.msb.se/Portal/template/pages/Kemi/Substance.aspx?id=2668&q=56-23-5&p=1