Dioxin

DX-ITEQ, Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin

Namn PRTR

PCDD +PCDF (dioxiner +furaner) (som I-Teq)

CAS nr

-

Molekylformel

-

Polyklorerade dibenso-p-dioxiner (PCDD) respektive polyklorerade dibensofuraner (PCDF) är långlivade klorerade miljögifter som ibland sammanfattas som "dioxiner".1,2 Generellt sett karakteriseras dioxiner som färglösa fasta ämnen med mycket låg vattenlöslighet och lågt ångtryck. Däremot uppvisar dioxiner en hög grad av löslighet i fetter och oljor.3,4 Dioxinernas egenskaper som giftiga, fettlösliga och långlivade gör dem mycket skadliga om de sprids i miljön.5


Användning

Dioxiner produceras inte avsiktligt förutom för forskningsändamål.6 Dioxiner bildas oavsiktligt vid ofullständig förbränning av organiskt material tillsammans med klorhaltiga ämnen.7, 8 De har inga användningsområden, men kan bildas som föroreningar vid tillverkning av bekämpningsmedel och andra klorerade organiska ämnen.9, 10

Källor och spridningsvägar

Dioxiner tillförs miljön både genom naturliga och genom antropogena källor. Exempel på naturliga källor är ofullständig förbränning i samband med skogsbränder och vid vulkanisk aktivitet.11 I Sverige är viktiga antropogena källor oavsiktlig bildning inom avfallssektorn, el- och fjärrvärmesektorn, industriproduktion samt småskalig vedeldning för uppvärmning av bostäder.12Den viktigaste spridningsvägen av dioxiner är via luften. I atmosfären bedöms dioxiner främst förekomma bundna till partiklar och de tillförs ekosystemet genom torr- och våtdeposition. Ämnets förekomst i Arktis tyder på att det transporteras långväga i atmosfären.13, 14

Miljö- och hälsoeffekter

Dioxiner är mycket svårnedbrytbara, vilket innebär att de finns kvar i miljön under mycket lång tid. De lagras i fettvävnaden hos organismer och anrikas genom näringskedjan. Särskilt höga halter återfinns i djur i toppen av den marina näringskedjan.15, 16

Dioxiner är akut giftiga för vattenlevande organismer.17Dioxiner är mycket giftiga för människan och misstänks påverka immunförsvaret, utvecklingen av nervsystemet, reproduktionsförmågan, hormonsystemet och orsaka cancer.18 Det finns risk för allvarlig förgiftning via inandning, hudkontakt eller förtäring. Det kan även orsaka allvarlig ögonirritation19 samt allvarlig hudskada (klorakne).20

Internationella överenskommelser och regleringar

Dioxiner regleras av FN:s Stockholmskonvention och Luftvårdskonvention (CLRTAP), samt av EU:s Vattendirektiv (2000/60/EG) och Industriutsläppsdirektiv (2010/75/EU). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av dioxiner.-------------------------------------------------------

1 https://www.kemi.se/prio-start/kemikalier-i-praktiken/kemikaliegrupper/dioxiner-och-dibensofuraner
2 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-miljogifter/Oavsiktligt-bildade-miljogifter/
3 https://www.env.go.jp/en/chemi/dioxins/brochure2012.pdf
4 https://toxnet.nlm.nih.gov
5 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-miljogifter/Oavsiktligt-bildade-miljogifter/
6 https://www.env.go.jp/en/chemi/dioxins/brochure2012.pdf
7 http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/The12InitialPOPs/tabid/296/Default.aspx
8 https://rib.msb.se/Portal/Template/Pages/Kemi/Substance.aspx?id=8908&q=dioxin&p=1
9 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-miljogifter/Oavsiktligt-bildade-miljogifter/
10 http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/The12InitialPOPs/tabid/296/Default.aspx
11 https://www.greenfacts.org/en/dioxins
12 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Dioxin-utslapp-till-luft/
13 https://oaarchive.arctic-council.org/bitstream/handle/11374/2042/2017-06-13-ACAP-fact-sheet-what-are-dioxins-letter-size-ENGLISH-DIGITAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
14 http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/tabid/673/Default.aspx
15 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-miljogifter/Oavsiktligt-bildade-miljogifter/
16 https://www.epa.gov/dioxin/learn-about-dioxin
17 https://rib.msb.se/portal/template/pages/kemi/Substance.aspx?id=8908&q=1746-01-6+&p=1
18 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs225/en/
19 https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/notification-details/130422/1061383
20 https://rib.msb.se/portal/template/pages/kemi/Substance.aspx?id=8908&q=1746-01-6+&p=1