Diklormetan (DCM)

DCM, Diklormetan

Namn PRTR

Diklormetan (DCM)

CAS nr

75-09-2

Molekylformel

CH2Cl2

 Diklormetan är ett klorerat lösningsmedel och hör till ämnesgruppen flyktiga organiska föreningar (VOC). Diklormetan kallas också metylenklorid och är färglös, lättflyktig vätska med en sötaktig lukt.1


Användning

Diklormetan används som ett industriellt lösningsmedel och färglösare. Det kan också finnas i vissa aerosoler och bekämpningsmedel och används även vid framställning av fotografisk film.2  Tidigare användes ämnet även som narkosmedel.3 I Sverige är det sedan 1993 förbjudet att sälja konsumentprodukter med diklormetan och sedan 1996 förbjudet att använda diklormetan om man inte har dispens.4,5

Källor och spridningsvägar

Diklormetan förekommer inte naturligt i miljön.6 Ämnet sprids till miljön vid användning inom kemi- och läkemedelsindustrin.7 Utsläpp sker framförallt till luft eftersom ämnet avdunstar snabbt. I luft bryts ämnet ned fotokemiskt efter några månader. Största delen av diklormetan i miljön omvandlas till koldioxid. I vatten bryts ämnet ned inom några dagar. I mark binder ämnet löst till jordpartiklar och avdunstar sedan till luft. En liten del kan också transporteras till grundvattnet och små mängder kan finnas i dricksvatten. Ämnet ackumuleras troligen inte i växter eller djur.8

Miljö- och hälsoeffekter

Diklormetan är inte giftigt för akvatiska system.9 Påverkan på landdjur och fåglar är okänd men ämnet bioackumuleras troligen inte.10 Ämnet reagerar med ozon, men eftersom det reagerar med andra ämnen i den lägre atmosfären påverkar det inte ozonlagret i betydande utsträckning.11 Som VOC, kan diklormetan vara involverad i bildandet av marknära ozon. Marknära ozon kan ge skador på växtlighet och under episoder med höga halter kan människor drabbas av irritation i andningsvägarna. Diklormetan är även en växthusgas som bidrar till att förstärka växthuseffekten.12, 13 Den förstärkta växthuseffekten leder till att jordens medeltemperatur ökar, vilket bland annat medför att klimatet förändras och att havsnivåerna höjs.14, 15

Inandning av diklormetan kan orsaka yrsel och hudkontakt kan orsaka en brännande känsla och rodnad. Ämnet kan vara cancerframkallande.16 När det hettas upp eller brinner bildas giftiga och frätande gaser eller ångor.17

Internationella överenskommelser och regleringar

Diklormetan regleras av EU:s Vattendirektiv. Även förekomsten av diklormetan i produkter regleras bl.a. genom REACH (2006/1907/EU). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av diklormetan.

Som VOC regleras diklormetan indirekt av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP) och Klimatkonvention (UNFCCC), samt av EU:s Utsläppstakdirektiv (2001/81/EG) och Industriutsläppsdirektiv (2010/75/EU).-----------------------------------------------------

1 https://rib.msb.se/Portal/Template/Pages/Kemi/Substance.aspx?id=2681&q=diklormetan&p=1
2
https://www.atsdr.cdc.gov/substances/toxsubstance.asp?toxid=42
3
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound
4
http://solutions.3msverige.se/3MContentRetrievalAPI/BlobServlet?lmd=1358521167000&locale=sv_SE&assetType=MMM_Image&assetId=1319245894731&blobAttribute=ImageFile
5
https://www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler/regler-som-endast-galler-i-sverige/nationella-begransningar-och-forbud/svenska-regler-om-klorerade-losningsmedel
6
https://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp14-c1-b.pdf
7
http://prtr.ec.europa.eu
8
https://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp14-c1-b.pdf
9
https://rib.msb.se/Portal/Template/Pages/Kemi/Substance.aspx?id=2681&q=diklormetan&p=1
10 http://www.npi.gov.au/resource/dichloromethane
11
http://apps.sepa.org.uk/spripa/Pages/SubstanceInformation.aspx?pid=72 
12 http://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf
13
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Darfor-blir-det-varmare/Andra-vaxthusgaser/ 
14 http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf 
15 http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/vaxthuseffekten-1.3844
16
https://toxnet.nlm.nih.gov
17
https://rib.msb.se/Portal/Template/Pages/Kemi/Substance.aspx?id=2681&q=diklormetan&p=1