Tetrakloretan

Tetrakloretan, 1,1,2,2-tetrakloretan

Namn PRTR

1,1,2,2-tetrakloretan

CAS nr

79-34-5

Molekylformel

C2H2Cl4

1,1,2,2-tetrakloretan hör till ämnesgruppen flyktiga organiska föreningar (VOC). Det är en färglös till gulaktig lättflyktig vätska med svagt stickande lukt. 1,1,2,2-tetrakloretan är inte brännbart.1


Användning

Tidigare användes ämnet till produktion av andra kemikalier, som lösningsmedel inom industrin, för rengöring och avfettning av metaller och som ingrediens i färger och bekämpningsmedel.2 I Sverige är det förbjudet att sälja 1,1,2,2-tetrakloretan till allmänheten i koncentrationer på 0,1 massprocent eller högre och att använda ämnet i hantering som medför exponering.3

Källor och spridningsvägar

1,1,2,2-tetrakloretan kan släppas ut till luften via deponier.4 När ämnet släpps ut till miljön avdunstar det mesta fort och hamnar i luften. Det kan också hamna i grundvattnet. I luft och grundvatten är nedbrytningshastigheten ungefär ett år.5

Miljö- och hälsoeffekter

1,1,2,2-tetrakloretan är akut giftigt, svårnedbrytbart och det anrikas i miljön. Ämnet är giftigt för akvatiska system.6 Som VOC, kan 1,1,2,2-tetrakloretan vara involverad i bildandet av marknära ozon. Marknära ozon kan ge skador på växtlighet och under episoder med höga halter kan människor drabbas av irritation i andningsvägarna.

Vid inandning, förtäring och kraftig hudexponering finns risk för förgiftning med trötthet, yrsel och illamående. Hjärtat kan påverkas allvarligt vid kraftig exponering och levern kan påverkas vid exponering under en längre tid. Vid exponering för vätska eller utströmmande gas finns även risk för köldskador. Vid upphettning kan giftiga och frätande gaser bildas.7, 8

Internationella överenskommelser och regleringar

Förekomsten av 1,1,2,2-tetrakloretan i produkter regleras bl.a. genom REACH (2006/1907/EU). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av 1,1,2,2-tetrakloretan.

Som VOC regleras 1,1,2,2-tetrakloretan indirekt av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP) och Klimatkonvention (UNFCCC), samt av EU:s Utsläppstakdirektiv (2001/81/EG) och Industriutsläppsdirektiv (2010/75/EU).

 


------------------------------------------------------

1 https://rib.msb.se/Portal/Template/Pages/Kemi/Substance.aspx?id=2660&q=79-34-5&p=1
2 https://www.atsdr.cdc.gov/substances/toxsubstance.asp?toxid=156
3 https://www.kemi.se/global/lagar-och-regler/kifs/kifs-20082/k08_2_grund.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=tetrakloretan&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a007c9c4c-b88f-48f7-bbdc-5e78eb262090&_t_ip=195.67.7.30&_t_hit.id=KemI_Web_Models_Media_SiteMediaData/_c73fca9d-0091-41f1-a10b-29828c40a5fc&_t_hit.pos=1
4 http://prtr.ec.europa.eu 
5 https://www.atsdr.cdc.gov/phs/phs.asp?id=799&tid=156
6 https://rib.msb.se/Portal/Template/Pages/Kemi/Substance.aspx?id=2660&q=79-34-5&p=1 
7 https://rib.msb.se/Portal/Template/Pages/Kemi/Substance.aspx?id=2660&q=79-34-5&p=1
8 https://www.atsdr.cdc.gov/phs/phs.asp?id=799&tid=156